خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای نتیجه نوزدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

اعلام نتیجه نوزدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به ۲۶ آبان‌

به گزارش کارآفرین نیوز، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری نوزده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین مالی) و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، نوزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۷.۵۲۶ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در نوزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

شیوه عرضه/انتشار

نماد معاملاتی

سررسید اوراق

نرخ اسمی اوراق

نرخ بهره موثر اوراق

متقاضیان

مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)

عرضه اوراق مرابحه عام

اراد۹۲

مرداد۱۴۰۱

۱۵%

۲۱.۲%

بازار پول

۹.۱۸۱.۷۵۰

بازار سرمایه

۳۹.۱۴۳.۲۵۰

اراد۹۱

آبان۱۴۰۲

۱۶%

۲۱.۷%

بازار سرمایه

۲۶.۹۳۶.۲۴۲

جمع کل

۷۵.۲۶۱.۲۴۲

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۵۰.۷۷۱ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۲۹ درصد از طریق بازار پول و ۷۱ درصد از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری هجده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، در مجموع معادل ۱۲۴,۲۴۵ میلیارد تومان شامل ۸۱,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۴۳.۲۴۵ میلیارد تومان اوراق نقدی تامین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود:

جدول شماره (۲)؛ جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبالغ به میلیارد ریال

شرح

تاریخ فروش نقدی

اوراق نقدی

اوراق غیر نقدی

جمع کل

نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته

بازار پول

بازار سرمایه

جمع

اسناد خزانه اسلامی

انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا ۰۱/۰۳/۱۴۰۰

۰

۰

۰

۰

۶۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

هفته اول

۱۴۰۰/۳/۰۴

%۲۰,۸۲

۴۷۳

۹,۹۳۳

۱۰,۴۰۶

۰

۱۰,۴۰۶

هفته دوم

۱۴۰۰/۳/۱۲

%۲۰,۸۲

۱۵.۵۹۲

۰

۱۵.۵۹۲

۰

۱۵.۵۹۲

هفته سوم

۱۴۰۰/۳/۱۹

%۲۰.۸۲

۰

۰

۰

۰

۰

هفته چهارم

۱۴۰۰/۳/۲۶

%۲۰.۸۲

۰

۰

۰

۰

۰

هفته ‌پنجم

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

%۲۱.۲۹

۲.۰۴۸

۰

۲.۰۴۸

۰

۲.۰۴۸

هفته‌ ششم

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

%۲۱

۱۳.۹۰۴

۱.۸۹۷

۱۵.۸۰۱

۰

۱۵.۸۰۱

هفته‌ هفتم

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

%۲۱.۰۲

۵.۵۶۹

۲۳۲

۵.۸۰۱

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۵.۸۰۱

هفته هشتم

۱۴۰۰/۰۴/۲۲

%۲۱.۰۲

۰

۰

۰

۰

۰

هفته ‌نهم

۱۴۰۰/۰۴/۲۹

%۲۱.۰۲

۰

۰

۰

۰

۰

هفته دهم

۱۴۰۰/۰۵/۰۶

%۲۱.۷۲

۱۶.۸۴۴

۹۳۴

۱۷.۷۷۸

۰

۱۷.۷۷۸

هفته یازدهم

۱۴۰۰/۰۵/۱۲

%۲۱.۴۷

۹۳۴

۱.۴۴۸

۲.۳۸۲

۰

۲.۳۸۲

هفته دوازدهم

۱۴۰۰/۰۵/۲۰

%۲۱.۴۱

۰

۶۵.۰۴۸

۶۵.۰۴۸

۰

۶۵.۰۴۸

هفته سیزدهم

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

%۲۱.۵۸

۱۸.۴۹۶

۹.۰۵۷

۲۷.۵۵۳

۲۷.۵۵۳

هفته‌چهاردهم

۱۴۰۰/۰۶/۰۲

%۲۱.۷۷

۰

۲.۷۷۸

۲.۷۷۸

۶۰.۰۰۰

۶۲.۷۷۸

هفته ‌پانزدهم

۱۴۰۰/۰۶/۱۰

%۲۱.۵

۰

۱۸.۶۳۹

۱۸.۶۳۹

۵۰.۰۰۰

۶۸.۶۳۹

هفته‌شانزدهم

۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۴۰۰۰۶/۱۷

%۲۲.۳۱

۶.۳۶۴

۳۰.۹۳۶

۳۷.۳۰۰

۰

۳۷.۳۰۰

هفته ‌هفدهم

۱۴۰۰/۰۶/۲۳

%۲۱.۷۲

۳۳.۸۹۶

۶۸.۵۶۸

۱۰۲.۴۶۴

۰

۱۰۲.۴۶۴

هفته ‌هجدهم

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

%۲۱.۰۱

۲۲.۷۷۱

۸۶.۰۸۷

۱۰۸.۸۵۸

۰

۱۰۸.۸۵۸

جمع کل انتشار/ عرضه اوراق

%۲۲.۱۱

۱۳۶.۸۹۱

۲۹۵.۵۵۷

۴۳۲.۴۴۸

۸۱۰,۰۰۰

۱.۲۴۲.۴۴۸

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =