نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در اسفند ۱۴۰۰ در حالی به ۸.۹ درصد رسید که این آمار قبل از اجرای قانون جدید چک، بیش از ۱۵ درصد بوده است.

تعداد چک‌های برگشتی کاهش یافت

به گزارش کارآفرین نیوز، براساس آمار بانک مرکزی، بیش از ۷ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٢٩٩٥ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٤٠٠ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ١١ درصد و ۱۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حدود ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۶۶۴ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٤٠٠ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۲ درصد و ۱۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹۱.۱ درصد و ٨٩ درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در بهمن ماه ١٤٠٠ به ترتیب معادل ٩١ درصد و ۸۷.۷ درصد و در اسفندماه ١٣٩٩ به ترتیب برابر ۹۲.۱ درصد و ۸۷.۹ درصد بوده است.

در اسفندماه ١٤٠٠، در استان تهران بیش از ٢ میلیون و ۱۰۰ فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۴۲۳ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۱ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

بر اساس این آمار، معادل ۶۲۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٣٣١ هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٤٠٠ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۸.۹ درصد و ١١ درصد برگشت داده شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشـت داده شـده در بهمن ماه ١٤٠٠ به ترتیب معادل ٩ درصـد و ۱۲.۳ درصد و در اسفندماه سال ١٣٩٩ به ترتیب برابر ۷.۹ درصد و ۱۲.۱ درصد بوده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =