میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور خبر داده که میانگین حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان است این در حالی است که امسال برای اولین بار، حقوق کارکنان دولت دو بار افزایش یافت و حداقل حقوق آنها به ۶.۶ میلیون تومان رسید.

مقایسه حداقل حقوق کارگران و کارکنان دولت

به گزارش خبرنگار حوزه کار کارآفرین نیوز؛ دولت سیزدهم برای نخستین بار حقوق کارکنان دولت را در یک سال، دو بار افزایش داد، بر این اساس، حداقل حقوق کارکنان دولت از ۵.۶ میلیون تومان به ۶.۶ میلیون تومان افزایش یافت.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور خبر داده که میانگین حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان است این در حالی است که امسال برای اولین بار، حقوق کارکنان دولت دو بار افزایش یافت و حداقل حقوق آنها به ۶.۶ میلیون تومان رسید.

از سوی دیگر، حداقل دستمزد کارگران که بر مبنای مصوبه شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۰ تعیین شد در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴.۲ میلیون تومان است که اگر بن کارگری و حق مسکن به آن اضافه شود به ۵.۶ میلیون تومان می رسد.

مقایسه حداقل حقوق کارگران و کارکنان دولت

مقایسه حقوق کارکنان دولت و کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که حداقل حقوق کارگران یک میلیون تومان کمتر از حداقل حقوق کارکنان دولت است این در حالی است که کارگران معتقدند کارکنان دولت، برخی مزایای دیگر را نیز دارند.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از ۴ میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. همچنین بیشترین سهم متعلق به بیمه شدگان اجباری با ۷۸درصد و پس از آن رانندگان، حرف و مشاغل آزاد و کارگران ساختمانی است.

با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

مقایسه حداقل حقوق کارگران و کارکنان دولت

با این وجود، تعداد کارکنان دولت حدود ۲.۳ میلیون نفر است که اگر بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارمندان نهادهای غیردولتی که از دولت حقوق می‌گیرند، نظامی‌ها و... را به این جمع اضافه کنیم، دولت در مجموع به حدود ۸.۵ ‌میلیون نفر حقوق می‌دهد که این تعداد حدود ٣٥‌درصد شاغلان ایران هستند. در عین حال حدود ۶۰ درصد از کارکنان دولت در دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان هستند.

برچسب‌ها