امنیت شغلی

  • ۳ اولویت اساسی تامین امنیت شغلی کارگران

    ۳ اولویت اساسی تامین امنیت شغلی کارگران

    امنیت شغلی کارگران که اخیرا مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند، پس از دستمزد، مهم‌ترین دغدغه کارگران است. برای تامین امنیت شغلی کارگران بهبود فضای کسب و کار، تعادل‌بخشی به قوانین مانند قرارداد موقت و کاهش بیکاری، در راس اولویت‌ها است.

  • ۳ دغدغه کارگران از نگاه کارشناسان حوزه کار

    ۳ دغدغه کارگران از نگاه کارشناسان حوزه کار

    کارشناس ارشد حوزه کار، امنیت شغلی، اشتغالزایی و ایجاد تشکل‌های کارگری را اولویت‌های کارگران دانست که زمینه بهبود معیشت آنها را فراهم خواهد کرد.