معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری > شرکت دانش بنیان